دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی موزه جنگ
دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی موزه جنگ

دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی موزه جنگ 323 صفحه با فرمت WORD


فهرست مطالب
(بيان مساله)1
هدف تحقيق1
پيشينه تحقيق2
(روش تحقيق)2

گام اول مطالعات شناخت جنگ (مباني نظري جنگ)4
فصل 1: پولمولوژي (جنگ شناسي)4
1-1- جنگ چيست؟4
1-1-1- جامعه شناسي جنگ7
1-2- سير تکاملي انديشه جنگ 8
1-2-1- جنگ هاي سنتي 8
1-2-2- جنگ هاي مدرن (صنعتي)11
1-2-3- جنگ پست مدرن (در فصول بعد به تفصيل در مورد اين جنگ هاي بحث خواهيم کرد14(
1-3- دلايل پيدايش جنگ14
1-4- جنگ از ديدگاه انديشمندان20
1-5- جنگ از ديدگاه اسلام24
1-6- بشر در آرزوي صلح 27

فصل 2
جنگ در آستانه هزاره سوم- پيش بيني براي آينده31
طرح موضوع31
• جنگ پست مدرن (تعريف)
• جنگ پست مدرن – خصلت ها
• نظريه جنگ تمدن ها 39
• نظريه هايدي و آلوين تافل44
جنگ های صلیبی44
جنگ جهانی اول50
جنگ جهانی دوم66
جنگ های سرد78
جنگ ایران و عراق84
جنگ جهانی سوم97
جنگ جهانی چهارم97

فصل 3
چرا ملت ها خاطره جنگ را حفظ مي کنند؟98
3-1- تجربه کشورهاي مختلف در حفظ آثار جنگ 100
3-4-1- مجسمه سازي 101
3-4-2- بناي يادبود102
3-3-4- طراحي ميادين 102
3-4-4- حفظ آثار تخريب103
3-4-5- موزه هاي جنگ 103
3-4-1- معرفي يادمانهاي جنگ 104

فصل 4
ضرورت حفظ آثار و ارزش هاي دفاع و جنگ 116
طرح موضوع116
4-1- ارزش چيست؟116
4-2- ارزش هاي دفاع مقدس- يادي از آن روزها 118
4-5- ايثار و شهادت 124
4-3-1- ايثار و شهادت در فرهنگ هاي مختلف129
4-3-1-1- شهادت طلبي در فرهنگ ژاپن129

گام دوم: موزه جنگ 130
فصل 1: مطالعات شناخت موزه 130
طرح موضوع
• ميراث فرهنگي «تعريف»132
1-2- ميراث فرهنگي پديدار و ناپديدار (مادي و معنوي)132
1-3- موزه, حافظ ميراث فرهنگي ملت ها 133
2- ريشه کاوي و معناشناسي واژه موزه134
2-1- تعريف «موزه» در اساسنامه ايکوم134
2-2- تعريف موزه از ديدگاه صاحبنظران 135
3- تاريخچه موزه 140
3-1-1- قرون وسطي141
3-1-2- قرن هجدهم 141
3-1-3- نيمه اول قرن نوزدهم 142
3-1-4- قرن تحول موزه ها (فاصله سال هاي 1850 تا 1950)143
3-1-5- عصر تجديد حيات موزه ها (معاصر)143
3-2- تاريخچه موزه در ايران145
4- انواع موزه 146
4-1- موزه هاي هنري 146
4-2- موزه هاي علمي 148
4-3- حوزه هاي تخصصي148
5- برنامه ها و عملکردهاي موزه 148
5-1- گردآوري148
5-2- نگهداري 148
5-3- آموزش149
5-4- به نمايش گذاشتن اشيا151
5-5- تحرک 151
6- موزه ها در آستانه هزاره سوم 153
6-1- مقدمه اي بر بنيان هاي نظري موزه امروز 154
6-2- کارکردها و نقش نوين موزه ها 161
6-2-1- موزه؛ مولد فرهنگ164
6-2-2- موزه؛ مکاني براي انديشيدن 165
6-2-3- موزه جايي براي تفريح- جايي براي آموزش167
6-2-4- انسان گردشگر- يک مرحله جديد 168
6-3- موضوع موزه امروز چيست؟170
6-4- مخاطي موزه امروز چيست؟171
6-5- نگاهي به عناوين کنفرانس هاي بين المللي ايکوم (2007-1992)172

فصل دوم174
موزه جنگ 174
طرح موضوع
2-1- شکل گيري موزه هاي جنگ175
2-2- طبقه بندي موزه هاي جنگ 178
2-3- مخاطبين موزه 179
2-4- سازه هاي موزه جنگ181
2-5- موزه هاي جنگ جهان184
3-5- موزه هاي جنگ جهان187
3-5-1- فرانسه- پاريس187
3-5-2- کشور آلمان 189
2-5-3- کره شمالي- پيونگ يانگ190
2-5-4 ويتنام 191

فصل سوم191
موزه جنگ191
طرح موضوع
3-1- اهداف موزه192
3-2- نحوه بيان در موزه 194
3-3- نظر صاحبنظران درباره موزه دفاع مقدس196

فصل چهارم198
4-2- شناخت جمعيت مخاطب پروژه198
4-3- تبيين کليت فعاليت ها و فضاهاي پروژه199
1) حوزه خدمات عمومي199
2) حوزه خدمات مخصوص 200
3) حوزه نمايش آثار براي استفاده همگان200
4-4- معرفي طيف فعاليت هاي پروژه200

گام سوم: فرآيند طراحي201
فصل 1: مطالعات زمينه 201
• مکان يابي201
1-1- شناخت شهر مشهد201
1-1-1- موقعيت جغرافيايي شهر مشهد201
1-1-2- بررسي هاي کلي در مقياس مشهد209
1-1-2-1- بررسي هاي کالبدي شهر مشهد از نظر نقاط و محورهاي شاخص شهر209
1-1-2-2- محورهاي شاخص به لحاظ نوع کارکرد209
1-2-2-4- نقاط شاخص شهر مشهد 210
1-1-3- موقعيت اقليمي شهر مشهد210
1-1-3-1- مشخصات آب و هوا 210
1-1-3-2- دما و رطوبت هوا 210
1-1-3-2- بررسي وضعيت حرارتي هوا در روز و شب211
1-1-3-4- ميزان بارندگي 211
1-1-3-5- تعداد روزهاي يخبندان211
1-1-3-6- وزش باد211
1-1-3-7- بررسي و استنتاج212
1-1-3-1- جمعيت کنوني شهر مشهد 212
2-1-3-2- جمعيت آينده شهر مشهد213
1-2-گزینه پیشنهادی213

فصل 2: مطالعات تطبيقي213
2-1- بررسي نمونه هاي خارجي 213
2-1-1- انگلستان, موزه جنگ امپراطوري شمال- منچستر213
2-1-1-1- خلق فضا بر مبناي ايدئولوژي215
2-1-2- کانادا؛ موزه جنگ کانادا221
2-1-2-1- معماري صلح (Architecture peace)225
بخش هاي اصلي موزه227
2-1-3- روسيه؛ موزه جنگ- يابود مدافعان ميهن230
4-1-2- ایتالیا-موزه هنرهای معاصر-کالیاری241
2-1-5- آلمان موزه یهودیان برلین247

2-2- بررسي نمونه هاي ايراني 257
2-2-1- مسابقه باغ موزه دفاع مقدس تهران (آبان 84) يادي از مهندس ميرميران257
2-2-2- معرفي طرح برنده اول (ژيلا نوروزي- سعيد مقدم فرهي)258
2-2-3- معرفي طرح برنده دوم (شرکت حرکت سيال و مشاورين رئوف, مقصودلو, مهتاش)259
2-2-4- معرفي طرح برنده سوم (آردآدريس)260

فصل 3: مباني برنامه ريزي فيزيکي261
طرح موضوع261
1- معماري موزه261
1-1-معرفي يک شرکت در زمينه طراحي موزه263
2- عرصه بندي فضاها و بخش هاي مورد نياز موزه265
2-1- عرصه بندي به اعتبار عملکرد266
2-2- عرصه بندي به اعتبار بازديدکننده267
3- تعيين اجزا و تدقيق برنامه فيزيکي268
3-1- عرصه نمودها (تالار نمايش)268
3-1-1- نحوه ارايه و نمايش در فضاهاي موزه270
3-1-2- ويترين ها271
3-1-3- ارتفاع مناسب براي ديدن 273
3-1-4- تشخيص و مکان حرکت274
3-1-5- مسير حرکت در موزه 275
3-1-6- رابطه فضا و اثر 276
3-1-7- ديوارها, کفپوش و مبلمان276
3-1-8- امنيت278
3-1-9- مبلمان279
3-2- عرضه اطلاعات و خدمات علمي و هنري280
3-2-1- سالن چند منظوره280
3-2-2- کتابخانه و مرکز اسناد281
3-3- عرصه نگهداري و مرمت282
3-3-1- کارگاه هاي حفاظت و مرمت282
3-2-2- آرشيو283
3-4- عرصه اداري, خدمات رفاهي و تفريحي284
3-4-1- ورودي284
3-4-3- بخش اداري286
4- نور در موزه287
4-1- نور طبيعي 287
3-2- نور مصنوعي 290
5- عوامل زيان بار مخرب محيط و کنترل آنها در موزه 291
5-1- خسارات ناشي از نور به چهار عامل بستگي دارد291
5-2- رطوبت و دما 292
5-3- آلودگي هاي هوا293
5-4- آلاينده هاي بيولوژيکي 293
خطرات و بلاياي طبيعي 294
6-برنامه فیزیکی295
6-1- طبقه منهای یک295
6-2- ظبقه همکف296
6-3-طبقه اول297
6-4- نیم طبقه منهای یک298
6-5-کافی شاپ298
6-6- نیم طبقه مثبت یک299
6-7- سالن همايش299
6-8- پل خروجی299
6-9- گالری جنگ سرد(دیوار برلین)300
6-10- عرصه سبز300

گام چهارم:طراحی301
فصل اول:آنالیز سایت301
1-تحلیل301
1-1-بررسی موقعیت سایت301
1-2-نظام دسترسی ها301
1-3-نظام کاربری ها302
1-4-معابر303
1-5-دید و منظر304
1-6-آلودگی صوتی305
فصل دوم:مطالعات تاریخی منطقه306
ویژگیهای تاریخی ارگ و ارزش بافت کهن306

فصل سوم: ایده و کانسپت308
فصل چهارم: معرفی طرح309
فهرست منابع و ماخذ323


(بيان مساله)
بیش از 20 سال از پايان دفاع همه جانبه ملت ايران مي گذرد, اين در حالي است که ما حتي شاهد يک نمونه چشمگير و شايسته که مبين وقايع جنگ و نشر کننده ارزش هاي معنوي آن باشد, نبوده ايم. اين در حاليست که کشوري چون نيوزلند با 5/1 ميليون جمعيت داراي 19 موزه نظامي است, انگلستان داراي بيش از 350 موزه نظامي و مرتبط با جنگ است؛ کانادا داراي بيش از 1000 يادمان و يادبود جنگ است؛ حال چگونه است که چنين رويداد مهم و تاريخي در ايران مورد غفلت قرار مي گيرد؟ اين امر نگاه مجدد به اين موضوع و توجه بيشتر مسئولين را مي طلبد.

هدف تحقيق:
هدف از اين تحقيق انجام فعاليتي در قالب رشته معماري مي باشد که برخي از آنها عبارتند از:
1- حفظ ميراث مادي (يادگارهاي جنگ) و معنوي (ارزش ها) سال هاي دفاع مقدس
2- حرمت گذاري به مدافعان وطن
3- نمايش حقايق جنگ آشنايي نسل هايي که جنگ را لمس نکرده اند.....

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

moze jang_1578138439_35278_2198_1576.zip43.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 25,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت