دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی ترمینال مسافربری
دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی ترمینال مسافربری

دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی ترمینال مسافربری ۲۱۵ ص فرمت WORD

فهرست مطالب:
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 9
1-1 تعريف سيستم حمل و نقل.. 9
1-1 تعريف پايانه : 9
1-3- پيرامون سفر. 10
1-4- تاريخچه سفر در ايران. 12
1-4-1 نگاهي به گذشته. 12
1-4-2- وسايط نقليه در قديم. 14
1-4-3- بناهاي سنتي خاص مسافرين.. 15
1-4-4- تعريف کاروانسرا 16
1-4-5- انواع كاروانسرا 17
- کاروانسراهاي مدور. 17
- کاروانسراهاي هشت ضلعي : 18
- کاروانسرا با پلان ده ضلعي: 19
1-5 - شيوه و نوع مسافران. 19
- مسافرتهاي بين المللي و داخل کشور. 19
- مسافرت هاي منطقه اي.. 20
- مسافرت هاي درون مرزي يا برون مرزي.. 21
1-6- کليات سيستم حمل و نقل.. 21
1-7- طبقه بندي شيوه هاي حمل و نقل زميني.. 23
1-8- تعاريف اصطلاحات سيستم حمل و نقل زميني.. 25
1-8-1- سرعت: 25
1-8-2-ظرفيت : 25
1-8-3- ترافيك : 26
1-8-4- طبقه بندي گذرگاهها 27
1-9- جايگاه حمل و نقل زميني کشور در اقتصاد و وضعيت خاص استان خراسان : 28
1-10- پايانه مسافربري ( محل آشتي انسان و ماشين ) 30
1-11- ضرورت مکانيابي براي احداث پايانه ها 32
1-12- زمينه هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي طرح پايانه ها 34
1-13-نظر سنجي در مورد نحوه خدمات رساني در پايانه ها 37
1-13-1- رانندگان و مسافرين : 37
1-13-2-مسئولان ذيربط : 39
1-13-3- نتيجه گيري : 40
فصل دوم : مطالعات پايه. 41
2-1-مطالعات عمومي استان خراسان. 41
2-2- موقعيت و نقش فرامنطقه اي شهر مشهد. 43
2-3- بررسي خصوصيات جغرافيايي شهر مشهد : 45
2-4- بررسي عوامل اقليمي شهر مشهد. 46
2-9- دما و رطوبت هوا: 47
2-4-2- وزش باد : 47
2-4-3- تابش آفتاب : 48
2-4-4- پيشنهادات ماهاني : 48
2-4-5-خلاصه و نتيجه گيري اقليم. 49
2-5- مطالعات جمعيتي شهر مشهد : 50
2-5-1- تعداد جمعيت و ميزان رشد آن : 50
2-5-2- تعداد زائر و مسافر و آثار جمعيتي آن : 53
2-6- مطالعات اقتصادي شهر مشهد. 56
عملکرد و نقش غالب شهر مشهد. 56
2-7- بررسي تاريخي منطقه. 56
2-8- مطالعات كالبدي شهر مشهد. 57
2-8-1-خصوصيات کالبدي شهر : 57
2-8-2- بررسي بافت شهري مشهد : 59
2-9 بررسي ويژگيهاي ساختاري ـ محيطي شهر. 61
2-9-1- محورهاي شاخص شهر مشهد. 63
محورهاي شاخص درجه 1. 63
محورهاي شاخص درجه 2. 65
محورهاي شاخص به لحاظ نوع کارکرد. 66
2-9-2-نقاط شاخص شهر مشهد. 66
2-10- بررسي استانداردهاي طرح.. 67
2-10-1-استاندارد جاده ها 67
محدوده دسترس آزاد راهها 67
بزرگراههاي شرياني.. 67
جاده ها اختصاصي.. 68
2-10-2- هندسه اتوبوس... 69
2-10-3- شيبهاي جاده 69
2-11-آئين نامه هاي اجرائي پايانه و ضوابط بالا دست... 71
2-11-1- آئين نامه اول : 71
2-11-2-آئين نامه دوم : 72
2-11-3 - آئين نامه سوم. 73
2-12-تصويب نامه طرح مکانيزاسيون فروش بليط.. 74
طرح پيشنهادي.. 75
2-13-وظايف پايانه ها: 76
فصل سوم : مطالعات تطبيقي.. 78
3-1- بررسي نمونه هايي از پايانه هاي مسافربري در ايران. 78
3-1-1 ترمينال جنوب تهران. 78
مشکلات... 81
مشکلات اداري.. 81
مشکلات شهري.. 82
مشکلات ترافيکي.. 82
کمبودخدمات... 83
تاسيسات زيربنائي.. 83
مشکلات ساختماني.. 84
مشکلات زيست محيطي.. 86
3-1-2- ترمينال اردبيل.. 86
الف ) شبکه. 86
ب) طراحي.. 87
شبکه ارتباطي.. 87
تفکيک حرکت مسافر و حرکت اتوبوس... 88
تفکيک حرکت پياده و اتومبيل.. 88
تفکيک فضاها در مجموعه. 89
ساختمان اصلي ترمينال. 89
مسجد. 89
پارکينگ... 90
– بازارچه. 90
- خدمات اتوبوس... 91
- هتل.. 92
- تجاري.. 92
– فضا سبز. 92
ساختمان اصلي ترمينال. 94
- رستوران. 95
- اداري.. 95
- طبقه همکف... 95
- فضاهاي جنبي در سطح همکف... 97
- مسجد. 98
- مهمانسراي رانندگان. 98
3-1-3 - ترمينال تبريز. 99
اصول فکري طراحي نما و حجم در ترمينال تبريز. 99
3-1-4 -ترمينال کاوه 102
3-1-5 - ترمينال جديد غرب... 106
الف ) موقعيت... 106
ب ) امکانات و نحوه دسترسي و ارتباطات داخلي.. 107
ج ) ساختمان و فضاهاي پيش بيني شده 110
1- ساختمان ورودي.. 110
2- ساختمان خروجي.. 110
3- ايستگاه اتوبوس هاي بين شهري راه نزديک... 111
4- ساختمان اداري.. 112
5- مهمانسرا و مهمانسراي رانندگان. 112
6- تعميرگاهها ، باس واش و ... 113
7 – ساير فضاها و ساختمان ها 113
8- آرايش فضاهاي سبز. 113
3-2- بررسي نمونه هايي از پايانه هاي مسافربري در جهان. 114
3-2-1 - پايانه اتوبوس بندر نيويورک.. 114
3-2-2 - طرح يک پايانه در مراکش... 119
3-2-3- مرکز اتوبوسراني شهر نيويورک.. 122
عملکرد مجموعه. 122
3-2-4- پايانه اتوبوس بين شهري نيويورک.. 126
3-2-5- طرح يک ايستگاه اتوبوس بين شهري در کشور فنلاند. 130
3-2-6- ترمينال اتوبوس در هيلوا اسپانيا 132
3-2-7- ترمينال اتوبوس گوتنبرگ سوئد. 137
فصل چهارم : مطالعات كالبدي.. 140
4-1- بررسي خصوصيات و ويژگيهاي سايت : 140
4-1-1- معرفي اجمالي سايت : 140
4-1-2- مشخصات سايت : 141
4-2- توجيه انتخاب مكان (انتخاب سايت )‌: 141
4-3- بررسي مقياس و شعاع عملکرد طرح ( حوزه نفوذ طرح ) 143
4-4- بررسي دسترسيهاي پايانه. 146
4-5- بررسي تأثيرات احداث پايانه بر شبکه شهري.. 149
4-6- اصلاحات پيشنهادي شبكة شهري اطراف سايت پايانه :‌ 152
4-6-1- پوشاندن کال امير آباد و تعريض خيابان مجاور آن. 152
4-6-2- احداث مسير اصلي جلو ترمينال و تکميل بلوار 75 متري رضوي.. 154
4-6-3- اجراي تقاطع غير همسطح شهيد عباسپور با صد متري کمربندي.. 155
4-6-4- سيستم خيابانهاي يک طرفه اطراف سايت و ورودي و خروجي ترمينال: 155
فصل پنجم : ظرفيت سنجي پايانه. 157
5-1- بررسي تقاضاي سفر پايانه راه ابريشم (شماره 3) 157
5-1-1- مسافرين خروجي به مقصد داخل استان : 158
5-1-2- مسافرين خروجي به مقصد كشورهاي آسياي ميانه : 159
5-1-3- مسافرين خروجي به مقصد عتبات عاليات :‌ 160
5-2- برآورد سفرها براي سال افق طرح : 161
5-3- تعيين ضريب ساعت اوج: 163
5-4-تعيين فضاهاي مورد نياز : 164
5-4-1-تعداد سكوهاي مسافر گيري : 164
5-4-2-تعداد سكوهاي تخليه مسافر : 164
5-4-3- تعيين تعداد فضاي پارك سواري شخصي : 164
5-4-4- تعيين تعداد دفاتر تعاوني ها : 166
5-4-5- تعيين تعداد فضاي پارك تاكسي ويژه پايانه. 166
فصل ششم : جداول برنامة فيزيكي پروژه 169
6-1- دسته بندي عملكردهاي پايانه و سطوح مورد نياز : 169
6-1-1- مجموعه خروجي.. 170
الف) تعداد سکوهاي مسافرگيري.. 170
ب) سالن عزيمت مسافر ( مسافرگيري ) 170
6-1-2-مجموعه ورودي.. 172
الف)‌سکوي تخليه مسافر. 172
6-1-3- باشگاه رانندگان. 175
6-1-4- خدمات اتوبوس... 179
سطح مورد نياز خدمات اتوبوس : 180
قسمت روشويي : 180
قسمت توشويي : 180
قسمت موتور شوئي : 181
6-1-5- پارکينگ ها 183
6-1-6- تأسيسات و ساختمانهاي متفرقه. 183
6-1-7- كنترل. 184
فصل هفتم : طراحي.. 187
7-1- اصول و مباني طراحي.. 187
تعريف : 187
7-1-1- نظام حرکتي و دسترسي.. 188
7-1-2-نظام فضايي کالبدي : 189
پيوند به اطراف : 189
سهم فضا و توده 190
هندسه: 190
تناسبات : 191
مفصل بندي مجموعه : 192
انعطاف پذيري : 192
آرايش فضايي ـ کالبدي : 193
7-1-2-نظام عملکردي : 194
7-2- برنامه ريزي طرح.. 195
7-2-1-برنامه ريزي عملکردي.. 195
7-2-2-برنامه ريزي سيرکولاسيون. 195
7-2-3-برنامه ريزي حجمي.. 196
7-3-برخي از تکنيک هاي مورد استفاده در طراحي.. 196
جهت يابي : 196
ايجاد فضاهاي متوالي : 197
درک محيط.. 197
ظرفيت ادراک.. 198
تنوع فضايي.. 198
باز و بسته نمودن فضاها : 198
ايجاد سايه روشن : 199
ايجاد اختلاف سطح : 199
ايجاد موانع در مسيرها : 200
ايجاد ضرب آهنگ : 200
يکمرتبگي : 201
محصوريت : 201
عوامل مؤثر در محصوريت : 201
برخي روشهاي محصور کردن. 202
تأکيد کالبدي : 203
استفاده از مظاهر معماري قديم و جديد در کنار يکديگر. 204
7-4- اصول کارکردي و عملکردي ترمينال هاي مسافربري : 204
7-5- ايده طراحي.. 205
7-6- آلترناتيوهاي طراحي.. 209
7-6-1- ترکيب شماره 1 : 211
7-6-2- ترکيب شماره 2 : 211
7-6-3-ترکيب شماره 3 : 212

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

terminal_1578138568_35282_2198_1265.zip1.25 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 25,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت