پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) ۸ ص فرمت word ‌شامل ۶۰ سوال شامل توضیحات، ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط
پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط دانلود پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط ۳ ص فرمت word‌ فهرست: توضیحات سوالات پرسشنامه ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه بار کاری ناسا تی ال ایکس
پرسشنامه بار کاری ناسا تی ال ایکس دانلود پرسشنامه بار کاری ناسا تی ال ایکس ۴ ص فرمت WORD فهرست: معرفی روش NASA-TLX ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)
پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) ۱۱ ص فرمت word شامل ۱۱۳ سوال معرفی آزمون پرسشنامه رفتاری کودک از مجموعه ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه استاندارد سواد سلامت
پرسشنامه استاندارد سواد سلامت دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393) شامل ۳۳ سوال + روش نمره گذاری + پایایی و ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۸ ص فرمت WORD‌ شامل ۱۹ سوال فهرست: ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند دانلود پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند شامل ۳۰ سوال ۵ ص فرمت WORD ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال
پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ۵ ص فرمت WORD شامل ۲۸ سوال، منابع و راهنما ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی
پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36) در ۵ ص فرمت word پرسشنامه کیفیت زندگی ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی
پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی ۴ ص فرمت word شامل: پرسشنامه نوآوری سازمانی روایی و پایایی تعریف ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ۱۳ ص فرمت word فهرست مطالب: مقدمه اعتبار و ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز
جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز دانلود جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز در دسته های مختلف به همراه پیشنهادات و راهبردها ۱۲ ص فرمت word ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه در فضای شهری
جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه در فضای شهری دانلود جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری ۱۶ ص فرمت word ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان
پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان نمونه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان ۵ ص فرمت PDF شامل ۴۲ سوال بخش اول:‌خصوصیات ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز
پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز دانلود پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز۳ص فرمت word پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) شامل 44 سوال که توسط آدامز و جونز (1997) ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1