تحقیق انرژی باد
تحقیق انرژی باد

دانلود تحقیق انرژی باد 93 ص فرمت Word


فهرست مطالب
فصل اول 4
مقدمه 4
1-1- مقدمه 4
2-1- تاریخچه انرژی باد در جهان 4
3-1- تلاش برای تسخیر دریا 5
4-1- وضعیت کنونی بهره برداری از انرژی باد در جهان 5
1-4-1 نداشتن هزینه اجتماعی: 6
2-4-1 اثرات زیست محیطی: 6
3-4-1- اثرات گلخانه ای 6
5-1 اهمیت و لزوم بکارگیری انرژی باد از بعد اقتصادی 7
6-1 بحران انرژی 8
فصل دوم: 9
استفاده از انرژي باد 9
1-2 استفاده از انرژی باد 10
2-2 سرعت وصل 11
3-2 سرعت اسمی 11
4-2 سرعت قطع 11
5-2 - حد بتز 11
6-2 - بررسي كمي سيستمهاي مبدل باد 12
فصل سوم:معرفي انواع توربين هاي بادي- ساختار الكتريكي مكانيكي 16
1-3- سيستم هاي انرژي باد 17
2-3- طرح هاي اصلي توربين هاي بادي 17
1-2-3- توربين نوع محور افقي 18
2-2-3- توربين نوع محور عمودي 18
3-2-3- توربين هاي تكميل شده 18
1-3-3- پره هاي توربين 19
2-3-3- طراحي كششي 19
3-3-3- طراحي بر اساس نيروي بالا برنده 19
4-3-3- نسبت سرعت نوك پره 20
5-3-3- طراحي كششي 20
6-3-3- طراحي بر اساس نيروي بالا برنده 20
7-3-3-شفت سرعت پايين 21
8-3-3- جعبه دنده 21
9-3-3- شفت سرعت بالا 21
10-3-3- ژنراتورها 21
11-3-3- كنترل كننده مكانيكي 21
12-3-3- سيستم هيدروليك 21
13-3-3-قسمت خنك كننده 21
14-3-3- تنظيم كننده گام و زاويه پره 21
15-3-3- دستگاه جهت ياب 21
16-3-3- محفظه توربين 22
17-3-3- مكانيزم چرخش 22
18-3-3-باد سنج و بادنما 22
1-18-3-3- كنترل شيب توربين هاي بادي 23
2-18-3-3- سيستم ايستايي كنترل توربين هاي بادي 23
19-3-3- سيستم كنترل ايستايي فعال توربين هاي بادي 23
20-3-3- سيستم كنترل و فرمان 24
21-3-3-سيستم سنكرونيزاسيون 24
22-3-3-دستگاه هيدروليكي مبدل فركانس 24
23-3-3- سيستم توزيع الكتريكي 24
24-3-3- سيستم ارتباطات و كنترل 25
25-3-3- سازه هاي نگهدارنده توربين بادي 25
1-25-3-3- توربين هاي بادي كوچك: 25
2-25-3-3- توربين بادي بزرگ 25
4-3- سازه نگهدارنده توربين بادي 26
1-4-3- سازه هاي خودايستا: 26
2-4-3- سازه هاي به صورت خرپايي 27
3-4-3- سازه هاي به صورت پوسته فلزي 27
4-4-3-سازه هاي بتني 28
5-4-3- سازه هاي مهار بندي شده: 28
5-3- ضوابط طراحي ساده 28
6-3- سيستم هاي كنترل دور در توربين هاي بادي 29
7-3- ترمز هاي مكانيكي 32
8-3- نتيجه گيري 33
فصل چهارم:ژنراتور نيروگاه بادي 34
1-4- ژنراتور مغناطيس دائم با اينورتر منبع جريان براي توربين هاي سرعت متغير 35
2-4- ژنراتور سنكروه با اينورتر 35
3-4- ژنراتور با قطب برنامه ريزي شده براي توربين هاي سرعت متغير: 36
فصل پنجم:بررسي سيستم هاي مبدل باد به انرژي الكتريكي 38
1-5- مقدمه 39
2-5 سيستم انتقال 41
3-5 مبدل الكتريكي 42
فصل ششم:سيستم آسنكرون 46
1-6- سیستم های آسنکرون 47
2-6- ژنراتور DC شنت با بار باتری 49
3-6- ژنراتور كمپوند اضافی 53
4-6- ژنراتورسنکرون 54
5-6- ژنراتورهاي Ac 65
6-6- ژنراتور القايي خود تحريك 67
7-6- ژنراتور مدولاسيون ميدان 78
8-6-ژنراتور راسل 81
فصل هفتم:مبدلهاي الكتريكي 84
1-7- مبدلهاي الكترونيكي 85
2-7-مبدل DC/AC 85
3-7- اينورتر سه فاز براي تغذيه موتورآ سنكرون 86
4-7- مبدلهاي AC/DC 87
5-7- مبدلهاي الكتريكي توربين باد در سرعت ثابت 88
6-7- اتصال نيروگاه هاي بادي به شبكه سراسري 88

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

energy bad_1682006940_59957_2198_1379.zip1.12 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 19,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت