بررسي اصول طراحي روشنايي ايستگاه مترو پانزده خرداد
بررسي اصول طراحي روشنايي ايستگاه مترو پانزده خرداد

دانلود تحقیق بررسي اصول طراحي روشنايي ايستگاه مترو پانزده خرداد55 ص فرمت Word

فهرست مطالب
- مقدمه 1
- مصارف مهم ايستگاه 2
- تابلوهاي روشنائي 4
- روشنائي اضطراري 7
*تابلو MLP1 9
*تابلو MLP2 13
- محاسبات مربوط به روشنائي 17
*محاسبه روشنائي سكوها 17
* محاسبه روشنائي براي سالن‌ بليت‌فروشي و هال ورود به سكو 20
* محاسبه روشنائي براي محل‌هاي اتاق مدير ايستگاه به باجه بليت‌فروشي- اتاق حسابداري 21
* محاسبه روشنائي راهروهاي بخش تهويه و تهويه تونل 22
* محاسبه روشنائي تهويه تونل 23
* محاسبه روشنائي اتاق فني 25
* محاسبه روشنائي اتاق باتري 26
* محاسبه روشنائي اتاق كنترول محلي و اتاق حراست 27
- محاسبه روشنایی بخش پله ورودی به ایستگاه 28
- تابلوهاي فرعي روشنائي 29
- تعيين سطح مقطع كابل‌هاي تابلوهاي اصلي 29
* تعيين سطح مقطع كابل تابلو MLP1 29
* تعيين سطح مقطع كابل تابلو MLP2 39
* تابلو LP-1-1 42
* تابلو LP-2-1 46
* تابلو LP-2-2 46
* تابلو LP-2-3 48
- سيستم جمع‌آوري آب‌هاي سطح‌الارضي 51
- تعيين سطح مقطع كابل تابلوي DEWATERING- PANEL 52


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

roshanayi_1682007130_59958_2198_1637.zip0.42 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 17,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت