مقاله مقایسه مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم
مقاله مقایسه مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

دانلود مقاله مقایسه مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم 10 ص فرمت Word


فهرست مطالب
چکیده: 1
1-مقدمه: 2
2- مفهوم فضا 2
3-بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی نیمه دوم قرن بیستم 3
4-بررسی مفهوم فضا در معماری نیمه دوم قرن بیستم 6
5-نتیجه گیری 9
منابع و مآخذ: 10


چکیده:
فضا در هنرهایی مانند معماری و مجسمه سازی، ادراکی است که انسان در مقابل توده بنا و از بخشهای خالی از توده انتزاع می کند مهمترین مشخصۀ فضا، شکل آن است و عناصر و عوامل شکل دهندۀ فرهنگها، از عوامل اصلی تعریف کنندۀ فضا هستند . از نیمه دوم قرن بیستم مفهوم فضا ،در مجسمه سازی و نیز چگونگی حضور فیگور دستخوش تحول شده اند. و این تغییرات در مکاتبی مانند مینی مال، پست مدرنیسم، دیکانستراکشن، پاپ آرت و فولدینگ به وضوح به چشم می خورد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس روش کیفی است. نتایج تحقیق نشان می دهد مفهوم فضای مجسمه سازی و معماری در دوران پس از مدرن، از سمت فضای تقسیم بندی شده و حوزه ای به سمت انعطاف پذیری فضاها و سیالیت فضایی پیش رفته است.
واژه های کلیدی : فضا ، مجسمه سازی ، معماری، دهه 1960

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

faza_1682087154_59966_2198_1564.zip0.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت