رساله بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم
رساله بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

دانلود پایان نامه رساله بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم 212 ص فرمت WORD

چکیده :
وقوع انقلاب صنعتی ، ایجاد مصالح و فنآوری های جدید سبب تغییر مفهوم فضا در هنرهای مختلف از جمله مجسمه سازی و معماری گردید. این تغییر در دوران مدرنیسم سبب ایجاد مفهوم جدیدی به نام تفکیک فضا به عناصر سازنده در مجسمه سازی و معماری گردید و در دوره پست مدرن سبب استفاده از عناصر سیاسی ، اجتماعی و ... در ساخت مفهومی فضاو عدم تفکیک فضا در این دو شاخه هنری گشت. به طور کلی پس از مدرن مفهوم پیوستگی فضایی بوجود می آید که نمونه های آن را می توان در سبک های جدید فولدینگ، پیدایش کیهانی، و .... جستجو نمود. این مقاله به مقایسه تطبیقی فضا در بین مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم می پردازد و ویژگی های عنصر فضا و مشابهت ها و تفاوت های تعاریف فضایی را دراین دوره ، بین مجسمه سازی و معماری بر می شمارد. سوالات اصلی این تحقیق به ترتیب شامل موارد زیر است:
وجوه اشتراک و افتراق فضای معماری و مجسمه سازی در آثار نیمه 2 قرن 20 کدام است؟ تاثیرات دگرگونی مفاهیم هنری بر تعریف فضا در مجسمه سازی در نیمه دوم قرن بیستم چیست؟ روش تحقیق این پژوهش را می توان براساس ماهیت و روش از نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس هدف از نوع بنیادی نظری قلمداد نمود.

کلید واژه ها: مجسمه سازی، معماری، فضا، نیمه دوم قرن20  
پیشگفتار نظری
بیان مساله 2
پیشینه تحقیق 9
ضرورت و اهمیت تحقیق 20
اهداف تحقیق 24
فرضیات تحقیق 24
سوالات تحقیق 24
روش تحقیق 25
فصل اول: جریان های تاریخی و جغرافیایی
1-1 مدرنیسم 27
1-2 مینی مالیسم 29
1-2-1 ویژگی های مینی مالیسم 31
1-2-2 پیش زمینه های مینیمالیسم در هنر دوران مدرن 33
1-2-3 مینی مالیسم در معماری 34
1-3 پست مدرنیسم 37
1-3-1 نگاهی به تحولات هنر مجسمه سازی در عصر پست مدرن 37
1-3-1-1 واقع گرایی 38
1-3-1-2 قالب گیری از مدل زنده 39
1-3-1-3 کثرت گرایی 40
1-3-1-4 نمایش در مکان های عمومی 40
1-3-2 پست مدرنیسم در معماری 42
1-3-3 پاپ آرت 45
1-3-4 تاثیر تئوری های علمی بر مجسمه سازی قرن بیستم 46
1-3-5 سیر تحول مفهوم فضا در نیمه دوم قرن بیستم 47
فصل دوم: دیدگاه های گوناگون اجتماعی، مذهبی، زیبایی شناسی
2-1 دیدگاه های زیبایی شناسی 52
2-1-1 زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی مدرن 52
2-1-1-1 برخی از ویژگی های هنر مدرن 54
2-1-1-2 زیبایی شناسی هنر مدرن 54
2-1-2 هنر مینی مالیستی 56
2-1-3 زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی پست مدرنیسم 61
2-1-4 زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی دیکانستراکشن 63
2-1-5 زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی فولدینگ 65
2-1-6 زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی پرش کیهانی 70
2-1-6-1 نظریه هرج و مرج 72
2-1-6-2 هندسه نااقلیدسی 73
2-1-6-3 پیچیدگی 74
2-1-6-4 معماری پرش کیهانی 75
2-1-6- 5 بازگشت به یک طبیعت متفاوت 77
2-1-6- 6 تکامل طبیعی ثانوی 78
2-2 دیدگاه های اجتماعی و تاریخی 79
2-2-1 مینی مالیست 79
2-2-1 پست مدرنیست 81
2-2-3 دیکانستراکشن 90
فصل سوم: تجزیه و تحلیل موضوعی، ارتباط تصویری و ارتباط آنها با هم
3-1 تجزیه و تحلیل موضوعی و فضای تصویری در مجسمه سازی نیمه دوم قرن بیستم 104
3-1-1 مجسمه سازی مینی مالیستی 104
3-1-1-1 بررسی اصول موضوع و مبانی تصویری مجسمه سازی مینی مالیستی 104
3-1-1-2 بررسی آثار مجسمه سازان مینی مالیست 108
3-1-1-2-1 دن فلاون 108
3-1-1-2-2 تونی اسمیت 115
3-1-2 مجسمه سازی پست مدرن 119
3-1-2 -1 بررسی اصول موضوع و مبانی تصویری مجسمه سازی پست مدرنیستی 119
3-1-2 -2 بررسی موضوعی و ویژگی های تصویری مجسمه سازان پست مدرن 121
3-1-2 -2-1 جرج سگال 121
3-1-2 -2-2 گئورگ بازلیتز 129
3-1-3 تجزیه و تحلیل موضوعی و فضای تصویری در مجسمه سازی دیکانستراکشن 134
3-1-4 بررسی برخی از آثار مشهور مجسمه سازی پست مدرن 136
3-2 تجزیه و تحلیل موضوعی و فضای تصویری در معماری نیمه دوم قرن بیستم 146
3-2-1 مینی مالیسم 146
3-2-1-1 رویدادهای موثر بر معماری مینی مالیستی 148
3-2-1-1-1 تاثیر بصری جنبش De Stijl بر معماری مینی مالیستی 148
3-2-1-1-2 تاثیر طراحی سنتی ژاپنی بر معماری مینی مالیستی 149
3-2-1-2 بررسی موضوعی و ارتباط تصویری در آثار طراحان مینیمالیست 150
3-2-1-2-1 باک مینیستر فولر 150
3-2-1-2-2 لودویگ مایس ون در روهه 152
3-2-2 معماری پست مدرن 154
3-2-2-1 ویژگی های معماری پست مدرنیستی 154
3-2-2-2 بررسی آثار معماری پست مدرن 154
3-2-2-2-1 رابرت ونتوری 154
3-2-2-2-2 چارلز مور 156
3-2-3 معماری دیکانستراکشن 157
فصل چهارم: بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری
4-1 مفهوم فضا در معماری ایرانی 165
4-1-1 بررسی فضا در معماری ایرانی از بعد شفافیت فضایی 165
4-1-2 اصالت فضای تهی در معماری ایرانی 166
4-1-3 شفافیت و تداوم فضای تهی در معماری ایرانی 167
4-2 مفهوم فضا در معماری ایرانی 169
4-2-1 فضا در مجسمه سازی تا پیش از دوران مدرن 169
4-2-2 فضا در مجسمه سازی دردوران مدرن ایران 177
4-2-2-1 فضا در آثار پرویز تناسلی 178
4-2-2-2 فضا در آثار ژازه طباطبایی 179
4-2-2-3 فضا در آثار قدرت الله معماریان 182
4-2-2-4 فضا در آثار بهمن محصص 185
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری 189
5-2 مقایسه تطبیقی 194
5-3 پاسخ به سوالات تحقیق 196
منابع و مآخذ 202


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

p-honar_1682087342_59967_2198_1145.zip5.54 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت