رساله مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
رساله مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

دانلود رساله مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی 175 ص فرمت Word

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مسأله 3
ضرورت و اهمیت پژوهش 5
اهداف پژوهش 7
هدف کلی پژوهش 7
اهداف ویژه پژوهش 7
فرضیه های پژوهش 8
فرضیه اصلی پژوهش 8
فرضیه های فرعی پژوهش 8
پیش فرض های پژوهش 9
محدودیت های پژوهش 9
تعاریف نظری 11
تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق
مقدمه 17
بخش اول : مبانی نظری پژوهش 18
- مفهوم تربیت بدنی 18
- تعریف ورزش 19
- ورزش 19
- تعاریف ورزش همگانی 23
- مفهوم جهانی ورزش 26
- مفهوم ورزش 27
- کیفیت زندگی 29
- حق به دنبال خوشحالی بودن 30
- انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی 31
- فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی 36
عنوان صفحه

- تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار 38
- طبقه بندی ورزش های همگانی 39
- گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت 42
- تعادل در ورزش 43
- مفهوم فراغت 44
- توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان 49
- فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن 54
- نگرش و چارچوب مفهومی آن 57
- تعریف نگرش 58
- گرایش به ورزش و فعالیت بدنی 59
- انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی 61
- بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش 65
o الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور 65
o ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور 78
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه 90
روش پژوهش 91
جامعه آماری 92
نمونه آماری و روش نمونه گیری 93
ابزار پژوهش 96
متغیرهای پژوهش 97
اعتبار و روایی ابزار پژوهش 98
شیوه جمع آوری داده ها 99
روش های آماری 99
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق 102
الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی 102
عنوان صفحه

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی 114
ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی 132
د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی 134
بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق 136
سایر یافته های پژوهش 151
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 161
خلاصه ی پژوهش 161
یافته های اصلی پژوهش 161
سایر یافته های پژوهش 163
بحث و تحلیل و نتیجه گیری 166
روش های گسترش ورزش همگانی 171
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش 173
پیشنهادات برای محققین دیگر 173

منابع و پیوست

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

mosharekat_1682265499_59976_2198_1379.zip0.41 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت